สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 9 อัตรา

 23 พ.ย 2561    3,910 ครั้ง

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 - 8 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
1. นิติกร บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
ผู้สมัครสอบได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

3. นักจัดการงานทั่วไป บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และ
เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

5. นักวิเทศสัมพันธ์ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางการระหว่างประเทศ ทางการระหว่างประเทศและการฑูต สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 - 8 มกราคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร