สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 118 อัตรา

 1 ส.ค 2562    15,237 ครั้ง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 118 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-13 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 118 อัตรา
สังกัดองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
รับสมัครเฉพาะเพศชาย ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน พ.ศ. 2562 (ทำหน้าที่งานดับเพลิง)

ประกาศรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 6-13 สิงหาคม 2562
สอบถามโทร.โทร. 0 2279 9520 - 34 ต่อ 51113 และ 51106

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร