สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 1000 อัตรา

 6 ก.พ 2562    40,513 ครั้ง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 1000 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
1. ตำแหน่งและจำนวนที่รับ
ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจำนวน 1,000 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 เป็นบุคคลภายนอก เพศชายหรือหญิง

2.2 อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

2.3 กรณีที่เป็นชายร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกต้องไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร ในกรณีที่เป็นหญิงร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร

2.4 สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร
วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว


2.5 ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลีอย่างใดอย่างหนึ่ง จากสถาบันในประเทศไทยที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางด้านภาษาต่างประเทศ ไม่เกิน 2 ปี ภายในวันปิดรับสมัคร (นับแต่วันเข้ารับการทดสอบ) (ดูรายละเอียดในประกาศ) ในกรณีผู้สมัครยังไม่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศดังกล่าว สามารถยื่นเรื่องขอเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ)

**ในกรณีที่ผู้สมัครขอเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนั้น จะต้องมีการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ) ก่อนที่มีการสอบแข่งขันในรอบแรกตามข้อ 4.1 โดยจะเป็นการทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 100 ข้อ 100 คะแนน ใช้วิธีการฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) และการสนทนา (Conversation)  มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
- คำทักทาย การสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
- การสื่อสารในงานตรวจคนเข้าเมือง
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบตรวจคนเข้าเมือง
- การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ในการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศดังกล่าว  สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะพิจารณาคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ แล้วร่วมกันออกแบบทดสอบและจัดการทดสอบผลการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ ใช้เกณฑ์คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถือว่าผ่านการทดสอบ  สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบจะหมดสิทธิในการสอบรอบแรกและรอบที่สอง โดยไม่สามารถนำคะแนนการทดสอบนี้รวมเข้ากับการสอบข้อเขียนในรอบแรกและรอบที่สองเพื่อจัดลำดับเป็นผู้สอบแข่งขันได้

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน การทดสอบความรู้ภาษา
ต่างประเทศ และการสอบสัมภาษณ์ ตามผนวก จ.


2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ก. และ ผนวก ข.

2.7 ไม่รับสมัครสอบผู้ที่มีภาระทางทหาร ดังนี้
2.7.1 ผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทางทหารหรือผ่อนผันเข้ารับราชการทางทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์)
2.7.2 ผู้ที ่ได้รับการตรวจเลือกเป็นทหารเกณฑ์ตามขั้นตอนทางทหาร และจะต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ในปี พ.ศ.2562
2.7.3 ผู้ที่รับราชการเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) และจะปลดจากกองประจำการหลังวันที่ 15 สิงหาคม 2562
2.7.4 ผู้ที่ได้รับหมายเรียกหรือจะต้องรับหมายเรียกและจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเป็นทหารเกณฑ์ตามขั้นตอนทางทหารในเดือนเมษายน 2562
2.7.5 ผู้ที่มีอายุครบเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทางทหารที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกทางทหารตามกำหนด
สำหรับผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (รด.) หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 ปีถึง 19 ปี (ในปี พ.ศ. 2562) ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้ว (มีหลักฐานทางทหารเป็น สด.9) และยังไม่ได้ใช้สิทธิขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร หรือผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์)ที่จะปลดจากกองประจำการ (พ้นจากการเป็นทหารเกณฑ์) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 สามารถสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้ได้

2.8 ไม่รับสมัครพระภิกษุสามเณร ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ.2538 ฉบับลงวันที่ 17 มีนาคมพ.ศ.2538 และให้รวมถึงนักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ

2.9 ผู้สมัครไม่สามารถใช้วุฒิการศึกษาสูงกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้เพื่อเรียกร้องสิทธิการเป็นผู้มีคุณวุฒิครบถ้วนในการสมัคร หรือสิทธิในการได้รับการแต่งตั้งหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ให้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครในการประสานกับสถานศึกษาที่ได้สำเร็จการศึกษาเพื่อขอให้ยืนยันรับรองวุฒิการศึกษาที่สำเร็จมาแล้วนั้น

หน่วยรับสมัคร และวิธีการสมัคร
 5.1 หน่วยรับสมัคร
5.1.1 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2287 2012

 5.1.2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (ทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หมายเลขโทรศัพท์0 2141 9889

 5.1.3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนนสุวรรณภูมิสาย 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2134 0841-3

5.1.4 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม เลขที่ 52/11 หมู่ 2 ซอยไร่ขิง 14 ตำบลไร่ขิงอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3431 8997

5.1.5 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี เลขที่ 75/265 ซอย 5 ถนนหาดจอมเทียน หมู่ 12ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 2751-4

5.1.6 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 323 หมู่ที่ 9 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4421 2997-8

5.1.7 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานีเลขที่ 5 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 41000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4224 9982-3

5.1.8 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่เลขที่ 71 หมู่ 3 ถนนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5320 1756

 5.1.9 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 399 หมู่ 9 ถนนนครสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5688 1518

5.1.10 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ เลขที่ 832 หมู่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 7561 1097

5.1.11 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาเลขที่ 103 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 หมายเลขโทรศัพท์ 0 7425 7019

5.2 วิธีการสมัคร และขั้นตอนการสมัคร 5.2.1 กรอกข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.immigration-thai.com ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 โดยผู้สมัครสามารถเข้าระบบรับสมัครได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันสุดท้ายที่รับสมัคร วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 จะสามารถกรอกข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้ถึงเวลา 15.00 น.

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร