สำนักงานชลประทานที่ 7 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

 7 มี.ค 2562    5,559 ครั้ง

สำนักงานชลประทานที่ 7 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-20 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นายช่างชลประทาน จํานวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 500 บาท/วัน
- ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
- เพชชาย/หญิง อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- สามารถทํางานให้สํานักงานฯ ได้เต็มเวลา
- ไม่เป็นผู้ร่างกายเสื่อมหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

2. พนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 408.70 บาท/วัน
- มีความรู้ความสามารถหรือความชํานาญงานในหน้าที่
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบํารุงรักษา สํานักงานชลประทานที่ 7 ถนนแจ้งสนิท ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 วันที่ 6-20 มีนาคม 2562 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โทรศัพท์ 0 4524 5321 ต่อ 402

ประกาศรับสมัคร