สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

 11 พ.ค 2562    4,004 ครั้ง

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานคุมประพฤติ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-  ได้รับปริญญาตรีในสาขานิติศาสตร์  สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์  สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา(ทางรัฐศาสตร์ ทางการปกครอง และทางรัฐศาสตร์การปกครอง) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3524-1119 หรือ 0-3532-8474

ประกาศรับสมัคร