สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว หลายอัตรา

 6 ก.พ 2562    2,791 ครั้ง

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง รับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวนหลายอัตรา

ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

1. คุณสมบัติผู้สมัคร
1.1 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
1.2 เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหาร
1.3 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้
1.4 ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.5 ต้องไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม ไม่มีประวัติที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
1.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
1.7 มีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง
1.8 มีคุณวุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
ใน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการ หรือคุณวุฒิทางคอมพิวเตอร์

2. เอกสารในการสมัคร
2.1 สำเนาประกาศนียบัตร ใบสุทธิ ระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าว่าเป็นผู้มีวุฒิทางการศึกษาตรงตามที่ประกาศ อย่างละ 3 ฉบับ
2.2 สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 3 ฉบับ
2.3 สำเนาหนังสือสำคัญรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว เช่น สด. 8 สด.9 สด.43 อย่างละ 3 ฉบับ
2.4 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่นสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) อย่างละ 3 ฉบับ
2.5 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5X1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

3. การรับสมัคร
ผู้สนใจติดต่อสมัครได้ที่ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง (อาคาร7) ชั้น 3 2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ บัดนี้  ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) 0-2354-6668 ต่อ 26415