สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบสารสนเทศ

 7 มิ.ย 2562    1,570 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง (ลูกจ้างเหมา 15,000 บาทต่อเดือน)
ประจำ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (กอง คบ.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

คุณสมบัติ
1.เพศชาย/ เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี จบการศึกษาปริญญาตรีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ในสาขาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาสถิติ สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.มีความกระตือรือร้น ปฏิภาณไหวพริบดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทนสูง มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ เสียสละ ตรงต่อเวลา ทำงานเป็นทีมได้ดี มีความพร้อมในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดระยะสั้นได้ มีความตั้งใจเข้ารับราชการหรือต้องการสอบเข้าเป็นข้าราชการในอนาคต
ค่าตอบแทนอัตราจ้างเหมา

อัตราจ้างเหมา 15,000 บาท/เดือน โดยมีการทดลองงานไม่น้อยกว่า 2 เดือนโดยได้รับค่าจ้าง เมื่อผ่านการทดลองงานจะทำสัญญาจ้างทุก 6 เดือนและประเมินผลงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง ตำแหน่งงานนี้ไม่มีสวัสดิการ ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ขั้นตอนการสมัคร
1.ส่งไฟล์เอกสารแนะนำตัว หรือ e-Resume ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 มาที่อีเมล์กอง คบ. kb@fda.moph.go.th เพื่อคัดเลือกรอบที่ 1 โดยพิจารณาจากไฟล์เอกสารแนะนำตัว ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ผ่านคัดเลือกรอบที่ 1 จะแจ้งผลผ่านอีเมล์ของท่านในวันที่ 21 มิถุนายน 2562
2.การคัดเลือกรอบที่ 2 จัดขึ้นวันที่ 28 มิถุนายน 2562 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ช่วงเช้าสอบข้อเขียน 60 คะแนน (ประกอบด้วย ภาษา SQL 20 คะแนน การเขียนสูตร MS Excel 20 คะแนน กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 10 คะแนน การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย 10 คะแนน) และส่วนที่ 2 ช่วงบ่ายสอบสัมภาษณ์ 40 คะแนน
3.ประกาศผลรับเข้าทำงานภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ให้เวลาเตรียมตัวหรือเปลี่ยนงานประมาณ 1 เดือนและเริ่มทำงานในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

สถานที่ทำงาน
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (กอง คบ.) ห้อง 520 ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครงาน โทรศัพท์ 0-2590-7390 และ 0-2590-7395 เว็บไซต์กอง คบ. http://www.fda.moph.go.th/sites/kbs/Pages/Main.aspx

ประกาศรับสมัคร