สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครเจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศ

 16 พ.ค 2561    8,959 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครเจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มิถุนายน 2561

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมา เจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศ ของกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข
*************************************************
คุณสมบัติ :
1. เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
2. กรณีมีประสบการณ์การทำงาน/วุฒิการศึกษา/ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้น ที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสถิติและการวิจัย จะได้รับคะแนนพิเศษในการสอบสัมภาษณ์
3. บุคลิกสุภาพเรียบร้อย ความกระตือรือร้น ปฏิภาณไหวพริบดีมนุษยสัมพันธ์ดีทำงานเป็นทีมได้
สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานราชการนอกสถานที่หรือต่างจังหวัดได้

ค่าตอบแทน :
1. สัญญาจ้างเหมา ทดลองงาน (ช่วงเดือน ก.ค. ถึง ก.ย. 61) อัตรา 15,000 บาทต่อเดือน
2. สัญญาจ้างเหมา การปฏิบัติงานจริง มีการประเมินผลงาน ทุกรอบ 6 เดือน เพื่อต่อสัญญาจ้าง
หรือปรับอัตราค่าตอบแทน ตามคุณภาพและปริมาณของผลงานจริง
3. ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหรือสวัสดิการอื่น ๆ จากหน่วยงาน แต่กรณีได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติราชการนอกสถานที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัคร :
1. ส่งเอกสารแนะนำตัวหรือประวัติย่อของผู้สมัครงาน (Resume) ผ่านช่องทางอีเมล์กอง คบ.
kb@fda.moph.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 มิถุนายน 2561 ช่องทางเดียวเท่านั้น
2. กอง คบ. จะคัดเลือกผู้สมัครจากเอกสารแนะนำตัว (Resume) แล้วแจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
ทางอีเมล์เป็นรายบุคคล ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 พร้อมรายละเอียดกำหนดวันที่และ
สถานที่ เพื่อทดสอบความรู้ข้อสอบปรนัย และสอบสัมภาษณ์

ประกาศรับสมัคร