สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

 13 พ.ค 2562    1,923 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
รับสมัคร(ลูกจ้าง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา
1.บุคคลทั่วไป
2.บุคคลพิเศษ (ผู้พิการ) ประเภทเคลื่อนไหวจะพิจารณาพิเศษ
อัตราเงินเดือน : 9000-12000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ม.3 - ม.6 - ปวช. - ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
อายุ ไม่เกิน 35 ปี
เพศ ชาย - หญิง
ื ได้รับคุณวุฒิคณะบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1. มีความรับผิดชอบและทัศนคติที่ดี
2. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานเอกสาร งานสารบรรณ งานทรัพยากรบุคคล
2. ปฏิบัติงานพัสดุ
3. ดูแลการเบิกจ่ายวัสดุ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
วิธีการประเมิน :มีทดสอบคอมพื้นฐาน

1. มนุษยสัมพันธ์
2. การคิดวิเคราะห์
3. ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

สนใจติดต่อ
นายอนุรัตน์ รุ่งแสงทอง (วุฒิ)
02 590 7155
090 413 6529
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
นนทบุรี