สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

 3 เม.ย 2562    3,497 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 1) จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 18,000 บาท
(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมเครื่องกล
(2) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
(3) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
(4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(5) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
(6) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

2. พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 2) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
2) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
4) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี
(2) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
(4) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
(5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(6) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
(7) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

3. นักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 3) จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2) สาขาวิชาการจัดการ
3) สาขาวิชาการเลขานุการ
4) สาขาวิชาการตลาด
5) สาขาวิชาการบัญชี
(2) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
(3) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
(4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(5) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
(6) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
(7) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

4. พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 4) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
2) สาขาวิชาพาณิชยการ
3) สาขาวิชาการจัดการ
4) สาขาวิชาการเลขานุการ
5) สาขาวิชาธุรกิจบริการ
6) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
7) สาขาวิชาการโรงแรม
(2) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
(4) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
(5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(6) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
(7) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
(8) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายน 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร