สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 10 ตำแหน่งหลายอัตรา

 12 ก.พ 2561    6,737 ครั้ง

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 10 ตำแหน่งหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
1. พนักงานกลุ่มเวชศาสตร์การบิน
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาตามที่ กพท.เห็นว่าเหมาะสม
- มีผลคะแนนทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ ตามที่ กบท.กำหนด (รายละเอียดในประกาศรับสมัคร)

2. พนักงานกองตรวจสอบความปลอดภัยห้องโดยสาร
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการบินและอากาศยาน วิศวกรรมการบินและอวกาศ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอคพิมเตอร์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ) หรือสาขาตามที่ กพท.เห็นว่าเหมาะสม
- มีผลคะแนนทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ ตามที่ กบท.กำหนด (รายละเอียดในประกาศรับสมัคร)

3. พนักงานกองการเงิน
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาตามที่ กพท.เห็นว่าเหมาะสม

4. พนักงานกลุ่มประกันคุณภาพ
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบิน หรือสาขาตามที่ กพท.เห็นว่าเหมาะสม
- มีผลคะแนนทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ ตามที่ กบท.กำหนด (รายละเอียดในประกาศรับสมัคร)

5. พนักงานกองสิ่งแวดล้อมการบิน
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม หรือสาขานิติศาสตร์ หรือสาขาตามที่ กพท.เห็นว่าเหมาะสม
- มีผลคะแนนทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ ตามที่ กบท.กำหนด (รายละเอียดในประกาศรับสมัคร)

6.  พนักงานกองแผนภูมิการบิน
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านการบิน สาขาการจัดการจราจทางอากาศหรือสาขาตามที่ กพท.เห็นว่าเหมาะสม
- มีผลคะแนนทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ ตามที่ กบท.กำหนด (รายละเอียดในประกาศรับสมัคร)

7. พนักงานกองแถลงข่าวการบิน
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านการบิน สาขาการจัดการจราจทางอากาศหรือสาขาตามที่ กพท.เห็นว่าเหมาะสม
- มีผลคะแนนทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ ตามที่ กบท.กำหนด (รายละเอียดในประกาศรับสมัคร)

8. พนักงานกองกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัย
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาตามที่ กพท.เห็นว่าเหมาะสม
- มีผลคะแนนทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ ตามที่ กบท.กำหนด (รายละเอียดในประกาศรับสมัคร)

9. พนักงานกองกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัย
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาตามที่ กพท.เห็นว่าเหมาะสม
- มีผลคะแนนทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ ตามที่ กบท.กำหนด (รายละเอียดในประกาศรับสมัคร)

10. พนักงานบริหารทั่วไป
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปวส.ตามที่ กพท.เห็นว่าเหมาะสม

เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561

ประกาศรับสมัคร
| ใบสมัคร | ใบสมัครตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป