สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 100 อัตรา

 9 เม.ย 2562    32,482 ครั้ง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน- 14 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ&
1. นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) 80 อัตรา
-  ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี
- ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

2. นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินการ) 15 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือเทียบเท่าทางเศรษฐศาสตร์
- ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 5 อัตรา
-  ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
- ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน- 14 พฤษภาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร