สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (เชียงใหม่) รับสมัครลูกจ้างสมทบ 2 อัตรา

 2 เม.ย 2562    6,884 ครั้ง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (เชียงใหม่) รับสมัครลูกจ้างสมทบ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-30 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ
1. พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 จำนวน 1 อัตรา (เชียงราย)
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท *เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ เพิ่มเดือนละ 6,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางด้านบัญชี

2. พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 จำนวน 1 อัตรา (เชียงราย)
อัตราเงินเดือน: 9,400 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท *เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ เพิ่มเดือนละ 4,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปวช. หรือเทียบเท่าปวช. ทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การเงิน การธนาคาร การตลาด เลขานุการ พณิชยการ บริหารธุรกิจ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่) ตั้งแต่วันที่ 3-30 เมษายน 2562 ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5311-2456

ประกาศรับสมัคร