สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา

 2 มี.ค 2562    2,721 ครั้ง

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1- 15 มีนาคม 2562

รายละเอียด
สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน
ตำแหน่งที่เปิดรับ
1. หัวหน้างานพัฒนาโครงการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 38000 บาท (ขึ้นไป)
-  มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร
-  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาการเงิน สาขาเศรษฐศาสตร์  สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง หรือเทียบเท่า
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี มีประสบการณ์ 11 ปีขึ้นไป วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท มีประสบการณ์ 9 ปีขึ้นไป
- ควบคุมดูแลและปฏิบัติงาน การบริหารงานโครงการสำหรับผู้ประกอบการทั่วไป จัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลั่นกรองผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการ หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขออนุมัติโครงการจัดอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ จัดทำแบบประเมินผล รายงานสรุปผล และนำเสนอรายงานสรุปผลการพัฒนาผู้ประกอบการการตรวจสอบเอกสารการเบิก
จ่ายเงินที่ผู้ประกอบการจะต้องนำส่งตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้งบประมาณของโครงการตามข้อเสนอโครงการ การร่วมติดตามและประเมินผลโครงการของผู้ประกอบการ
- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
- หากมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานราชการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. พนักงานพัฒนาโครงการอาวุโส จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 25000 บาท (ขึ้นไป)
- มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง หรือเทียบเท่า
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
- ปฏิบัติงาน การบริหารงานโครงการสำหรับผู้ประกอบการทั่วไป จัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลั่นกรองผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการ และกลั่นกรองการให้วงเงินสนับสนุนทุนแก่ผู้ประกอบการ หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขออนุมัติโครงการ จัดอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ จัดทำแบบประเมินผล รายงานสรุปผล และนำเสนอรายงานสรุปผลการพัฒนาผู้ประกอบการการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่ผู้ประกอบการจะต้องนำส่งตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้งบประมาณของโครงการตามข้อเสนอโครงการ การร่วมติดตามและประเมินผลโครงการของผู้ประกอบการ
-ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
- หากมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานราชการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรอาวุโส จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 25000 บาท (ขึ้นไป)
-  มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร
- สำเร็จกา รศึกษำไม่ต่ำกว่า ระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน สาขาวารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง หรือเทียบเท่า
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
- งานประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชนส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ หาช่องทางในการสื่อสารที่ดีและเหมาะสม จัดทำรายงานประจำปี
-ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
- หากมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานราชการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร และการสอบสัมภาษณ์
ผู้ประสงค์จะสมัครออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (http://www.tedfund.most.go.th) และส่งใบสมัครได้ที่ e-mail : napassawan.p@most.go.th ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 15 มีนาคม 2562 ภายในเวลา 16.30 น. (เอกสารหลักฐานฉบับจริงให้นำมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์)
ผู้ประสงค์จะสมัครด้วยตนเอง สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ในการสมัครคัดเลือก ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางเชื่อมชั้น 3 ห้อง 308 อาคารพระจอมเกล้า ซอยโยธี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 15 มีนาคม 2562 ภายในเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (http://www.tedfund.most.go.th)
กำหนดสอบสัมภาษณ์ จะประกาศพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ โดยสถานที่สัมภาษณ์ ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางเชื่อมชั้น 3 ห้อง 315 อาคารพระจอมเกล้า ซอยโยธี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (http://www.tedfund.most.go.th)
กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สงวนสิทธิ์ที่จะขยายระยะเวลาการรับสมัครยกเลิกการรับสมัครและดำเนินการเปิดรับสมัครใหม่ หรือยกเลิกการสรรหาพนักงาน โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ
กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาสรรหาเฉพาะบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่เห็นสมควรเท่านั้น และผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนภัสวรรณ โพธิภาค หรือ นางสาวอมรพันธ์ สามิตร โทรศัพท์ 0-2333-3700 ต่อ 4074

ประกาศรับสมัคร