สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

 3 ส.ค 2562    2,331 ครั้ง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11280-13800 บาท
คุณสมับติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(รายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0 5651 1105 ต่อ 12

ประกาศรับสมัคร