สสจ.นราธิวาส รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 8 อัตรา

 16 พ.ค 2561    17,544 ครั้ง

สสจ.นราธิวาส รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา และ
- เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรี ของ สำนักงาน ก.พ.

2. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ และ
- เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรี ของ สำนักงาน ก.พ.

3. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
-  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์และ
- เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรี ของ สำนักงาน ก.พ.

4. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน1 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาทางบริหารธุรกิจ หรือทางพณิชยการ และ
- เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสำนักงาน ก.พ. ขึ้นไป

5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด และ
- เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสำนักงาน ก.พ. ขึ้นไป

6. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน 2 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาทางบริหารธุรกิจ หรือทางพณิชยการ และ
- เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสำนักงาน ก.พ. ขึ้นไป

7. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟูากำลัง สาขาเครื่องกลสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาหนึ่งวิชาใดทางช่างอุปกรณ์การแพทย์ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ และ
- เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสำนักงาน ก.พ. ขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. เป็นผู้เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา หรือจังหวัดนราธิวาส เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดดังกล่าวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
2. เป็นผู้ซึ่งเกิดในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา หรือจังหวัดนราธิวาส
3. เป็นผู้เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา หรือจังหวัดนราธิวาส เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดดังกล่าวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
4. เป็นผู้เคยทำงานหรืออยู่ในระหว่างการทำงานในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลาหรือจังหวัดนราธิวาส เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานของรัฐหรือจากนิติบุคคลที่ผู้นั้นเคยทำงานหรือทำงานอยู่ด้วย หรือ
5. เป็นผู้เคยศึกษาหรืออยู่ในระหว่างศึกษาในสถานศึกษาตาม (3) และเคย ทำงานหรืออยู่ในระหว่างการทำงานในจังหวัดตาม (4) รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
6. กรณีผู้สมัครเพศชาย ต้องเป็นผู้ผ่านการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)
 
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครคัดเลือกและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ ลานเอนกประสงค์ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ในระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 โทรศัพท์ 0-7353-2058 ต่อ 204

ประกาศรับสมัคร