สสจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

 6 เม.ย 2562    17,467 ครั้ง

สสจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี

2. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน: 19,500 บาท
- ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟแวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ)

4. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 13,800 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7534-3409 ต่อ 423

ประกาศรับสมัคร