สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากร 28 อัตรา

 12 มี.ค 2561    16,466 ครั้ง

สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากร 28 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561

=> สภากาชาดไทย ไม่ใช่หน่วยงานราชการ

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย
1 หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7 ฝ่ายตรวจสอบ 2 และฝ่ายตรวจสอบ 4 สำนักงาน ตรวจสอบ จำนวน 2 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทุกสาขา  มีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน 10 ปีขึ้นไป

2. พยาบาล 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี (ปฏิบัติงานที่สถานีกาชาด หัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เพศหญิง)

3. พยาบาล 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เพศหญิง)

4. นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 2 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

5. นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

6. นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

7. เภสัชกร 3-6 ฝ่ายผลิตวัคซีน สถานเสาวภา จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านเภสัชศาสตร์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

8. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์3-5 ฝ่ายประกันคุณภาพ สถานเสาวภา จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านเทคนิคการสัตวแพทย์ หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาชีวเคมี

9. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี การเงิน การบัญชี และเศรษฐศาสตร์

10. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี

11. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5 สำนักงานตรวจสอบ จำนวน 5 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทุกสาขา

12. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 กลุ่มงานบริหารและประสานกิจการเหล่ากาชาด ภาค 4 จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ทุกสาขา

13. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 กลุ่มงานบริหารและประสานกิจการเหล่ากาชาด ภาค 5 จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ทุกสาขา

14. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 กลุ่มงานบริหารและประสานกิจการเหล่ากาชาด ภาค 7 จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ทุกสาขา

15. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยจำนวน 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ทุกสาขา

16. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1–4 ฝ่ายผลิตวัคซีน สถานเสาวภา จำนวน 3 อัตรา
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

17. จ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1–4 ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ สถานเสาวภา จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

18. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

19.  เจ้าหน้าที่บริบาลเด็กเล็ก 1-4 ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (เพศหญิง)

20. พนักงานเลี้ยงเด็ก ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (เพศหญิง)

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561

  ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร