สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากร 13 อัตรา

 11 ต.ค 2560    9,504 ครั้ง

สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากร 13 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

=> สภากาชาดไทย ไม่ใช่หน่วยงานราชการ

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย
1. หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7 ( 1 อัตรา)
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทุกสาขา มีประสบการณ์ตรวจสอบภายในอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 7 ( 1 อัตรา)
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน และการประชาสัมพันธ์ มีประสบการณ์ในการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 5 ปีขึ้นไป

3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (1 อัตรา)
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ด้านการสื่อสารมวลชน ด้านประชาสัมพันธ์

4. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ (1 อัตรา)
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านอักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ และด้านสังคมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

5. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (2 อัตรา)
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

6.  พยาบาล (ราชบุรี) (1 อัตรา)
- เพศหญิง วุฒิการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

7. พยาบาล (กทม) (2 อัตรา)
- วุฒิการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

8. นักโภชนาการ (1 อัตรา)
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาหารโภชนาการ หรือเทียบเท่า

9.  นักเทคนิคการแพทย์ (ราชบุรี) (1 อัตรา)
- วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
10. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (1 อัตรา)
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการเงิน หรือบัญชี

11. ผู้ช่วยนักโภชนาการ (1 อัตรา)
- เพศหญิง-วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาอาหารและโภชนาการ คหกรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

=> ประกาศรับสมัคร <= =>ลิงค์สมัคร<=