สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากร 9 อัตรา

 7 มี.ค 2562    4,909 ครั้ง

สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากร 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-21 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย
1 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางสังคมศาสตร์  มีความรู้ความสามารถในการเขียนโครงการหรือการจัดทำแผนงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

2 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ (การบัญชี)

2.1 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี

3 เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5 จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ภาพนิ่ง มัลติมีเดีย ออกแบบนิเทศศิลป์ สื่อสารดิจิตอล การออกแบบสื่อสาร นฤมิตศิลป์

4 นายช่างไฟฟ้า ชาย 1-4 จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า , ไฟฟ้ากำลัง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้า หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี


5 นายช่างโยธา 1-4 ชาย จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า โทรศัพท์ ฯลฯ

6 เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร ชาย 1-4 จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างวิทยุ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาทางการสื่อสารทางสัญญาณวิทยุ

7 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ชาย 1-4 จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

8 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(ชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท ทางด้านคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ต้องมีประสบการณ์ด้านใดด้านหนึ่งของลักษณะงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 2 ปี

สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 7-21 มีนาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง เปิดเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th เลือก > สมัครงาน

**สภากาชาดไทย ไม่ใช่หน่วยงานราชการ

ประกาศรับสมัคร