สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากร 8 อัตรา

 13 มี.ค 2562    4,864 ครั้ง

สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากร 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-23 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย (สัมภาษณ์อย่างเดียว)
1 นายแพทย์ 4-6 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

2 พยาบาล 3-5 จำนวน 1 อัตรา
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) วุฒิการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

3 นักอรรถบำบัด 3-5 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย

4 นักเทคนิคการแพทย์3-5 จำนวน 1 อัตรา (อุบลราชธานี)
- ปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์


5 พนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

6. พนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

7 นายแพทย์ (ชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

8 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการทุกสาขา

สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 13-23 มีนาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง เปิดเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th เลือก > สมัครงาน

**สภากาชาดไทย ไม่ใช่หน่วยงานราชการ

ประกาศรับสมัคร