สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากร 6 อัตรา

 4 มิ.ย 2562    6,101 ครั้ง

สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากร 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-18 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย
1 หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 7 สานักสารนิเทศและสื่อสารฯ
-  ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 ปีขึ้นไป (นับถึงวันสมัคร)
- หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
-  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์สื่อสารการตลาด
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์ 5 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในการบริหารทีมงาน
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานได้
- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ ต่างจังหวัด และนอกเวลาราชการได้
- ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ต้องดำรงตำแหน่งระดับ 6 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือระดับ 5ไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้มาสมัครสอบ

2 วิทยาจารย์ 3-5 ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
-  ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันสมัคร)
- หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขา
- มีความรู้ด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม
- มีความรู้และทักษะด้านการสอน และ/หรือการนำกิจกรรมสันทนาการ
- มีทักษะกำ รใช้คอมพิวเตอร์โป รแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, MicrosoftPowerPoint และ Infographic
- ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้มาสมัครสอบ

3 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 สานักงานบรรเทาทุกข์ฯ    
- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี
- หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิชาเอกการประชาสัมพันธ์/สื่อสารมวลชน)
- มีบุคลิกภาพ ทัศนคติ มนุษยสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร และการประสานงานที่ดี
- สามารถทำงานอุทิศเวลาได้เต็มที่ มีความกระตือรือร้น และชอบการทำงานเป็นทีม
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้คล่อง นอกจากนี้ยังสามารถใช้โปรแกรมการผลิตสื่อได้เช่น Photoshop, Illustrator เป็นต้น
- มีทักษะความรู้ด้าน PR Marketing Digital Marketing
- มีความสามารถในการใช้กล้องถ่ายภาพนิ่ง และกล้องวิดีโอในการถ่ายภาพทำข่าวได้เป็นอย่างดีและสามารถใช้โปรแกรมตัดต่อได้
- มีประสบการณ์ในงานประชาสัมพันธ์ หรือเครือข่าย (Connection) กับสื่อมวลชน จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- หากมีแฟ้มสะสมผลงาน ใบประกาศ ประกาศนีบัตร การประกวดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลงานการจัด
โครงการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ ให้แนบมาด้วย
- หากเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยต้องมีใบอนุญาตให้มาสอบจากผู้บังคับบัญชา

4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
-  ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี(นับถึงวันที่สมัคร)
- ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโททางสังคมศาสตร์
- มีความรู้ ความสามารถด้านการสอน และการให้ความรู้
-  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี
-  มีความรู้ และสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-  มีประสบการณ์การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์การเขียนโครงการอบรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
9. กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ดี
10. หากเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยต้องมีใบอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้มาสมัครสอบ

5 นายช่างไฟฟ้า 1-4 กลุ่มงานบารุงรักษาเครื่องจักรกล สถานเสาวภา
-  เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี(นับถึงวันที่สมัคร)
- ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาไฟฟ้ากำลัง/อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ Microsoft Office (Word/Excel)
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการหรือวันหยุดราชการได้
- หากเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยต้องมีใบอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้มาสมัครสอบ

6 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-4 (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง)
- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
- หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
-วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word/Excel), Internet ได้เป็นอย่างดี
- มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้
-  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและต่างจังหวัดได้
- หากเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ต้องมีใบอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้มาสมัครสอบ


สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 4-18 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง เปิดเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th เลือก > สมัครงาน

**สภากาชาดไทย ไม่ใช่หน่วยงานราชการ

ประกาศรับสมัคร