สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากร 20 อัตรา

 4 ก.ค 2562    25,460 ครั้ง

สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากร 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-18 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย
ตำแหน่งที่ 1 ทันตแพทย์ 4-6 สถานีกาชาดที่ 11 (วิเศษนิยม) สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปริญญาทางทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
- มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาทันตกรรมชั้น 1
- มีประสบการณ์ด้านทันตแพทย์ อย่างน้อย 3 ปี

ตำแหน่งที่ 2 นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิต ศูนย์บริการโลหิตฯ 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และมีใบประกอบวิชาชีพ

ตำแหน่งที่ 3 นักเทคนิคการแพทย์ - นักวิทยาศาสตร์ 3-5 ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ศล. 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์/วิทยาศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพ กรณีสาขาเทคนิคการแพทย์

ตำแหน่งที่ 4 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3-5 ฝ่ายจ่ายโลหิตฯ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา ชีวเคมี และจุลชีววิทยา

ตำแหน่งที่ 5 พยาบาล 3-5 ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพฯ มูลนิธิสงเคราะเด็กฯ 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล

ตำแหน่งที่ 6 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 3 จังหวัดตราด 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท ทางด้านรัฐศาสตรบัณฑิต (สาขาการบริหารรัฐกิจ)/บริหารธุรกิจบัณฑิต /บัญชีบัณฑิต/นิติศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่งที่ 7 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 สนง.กิจการเหล่าการชาด 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาการบัญชี


ตำแหน่งที่ 8 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต 2 อัตรา
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- กรณีมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลการทำงาน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลการทำงานจากสถาบันการศึกษาส ่วนราชการ หรือบริษัทมาแล้วจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งที่ 9 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 3-5 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สนง.บริหาร 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษ และด้านสังคมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

ตำแหน่งที่ 10 เจ้าหน้าโสตทัศนศึกษา 3-5 กลุ่มงานสื่อสัมพันธ์ สนง.บริหาร 1 อัตรา
- เพศชาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีด้านนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ภาพนิ่ง มัลติมีเดียออกแบบนิเทศศิลป์ สื่อสารดิจิทอล การออกแบบสื่อสาร นฤมิตศิลป์

ตำแหน่งที่ 11 เจ้าหน้าประชาสัมพันธ์ 3-5 กลุ่มงานสารนิเทศ สนง.บริหาร 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านการประชาสัมพันธ์ หากใช้วุฒิปริญญาโทสมัครต้องจบในสาขาเดียวกันหรือใกล้เคียงกับปริญญาตรี


ตำแหน่งที่ 12 เจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5 ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ    1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางบัญชีพาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ หรืองานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ตำแหน่งที่ 13 เจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5 ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป สำนักงานบรรเทาฯ    1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านการบัญชี พณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์

ตำแหน่งที่ 14 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5 ฝ่ายตรวจสอบส่วนกลาง-ระบบ สำนักงานตรวจสอบ 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขา กรณีสาขาการเงิน การบัญชี สถิติวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ (สาขาการบัญชี การเงิน โลจิสติกส์ การตลาด การจัดการ) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์การตรวจสอบภายในและ/หรือ IT Audit อย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งที่ 15 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5 ฝ่ายบริหารฯ สำนักงานตรวจสอบ 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขา กรณีสาขาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-  มีประสบการณ์การตรวจสอบภายในและ/หรือ IT Audit อย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งที่ 16 เจ้าหน้าธุรการ 1-4 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานบริหาร 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการทุกสาขา

ตำแหน่งที่ 17 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12(สงขลา) 2 อัตรา
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

ตำแหน่งที่ 18 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ (ลูกจ้างชั่วคราว) ศูนย์ฝึกอบรมฯ 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาสังคมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ ถ้าจบสาขาบัญชีและการเงินจะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 4-18 กรกฎาคม 2562ตลอด 24 ชั่วโมง เปิดเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th เลือก > สมัครงาน

**สภากาชาดไทย ไม่ใช่หน่วยงานราชการ

ประกาศรับสมัคร