สพม.เขต 36 จังหวัดเชียงราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

 11 ม.ค 2561    3,305 ครั้ง

สพม.เขต 36 จังหวัดเชียงราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 มกราคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. พนักงานพิมพ์ดีด จำนวน 1 อัตรา
-วุฒิปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาวิชา หรือทางคอมพิวเตอร์
- มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office
- สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอร์
-  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสารบรรณ หรือการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม

2.พี่เลี้ยงเด็กพิการ  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จำนวน 1 อัตรา
- เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3
- สัญญาติไทย เชื้อชาติไทย
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
อัตราค่าจ้าง 9000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 15-19 มกราคม 2561 เวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร