สพป.สระแก้ว เขต 2 (อรัญประเทศ) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา

 6 พ.ย 2561    1,688 ครั้ง

สพป.สระแก้ว เขต 2 (อรัญประเทศ) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาพาณิชยการ ทางการบัญชี หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาพาณิชยการ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

2. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาเลขานุการ บริหารธุรกิจ การตลาด คอมพิวเตอร หรือคอมพิวเตอรธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการจัดการสาขาบริหารธุรกิจ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาเลขานุการ บริหารธุรกิจ การตลาด คอมพิวเตอร หรือคอมพิวเตอรธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาบริหารธุรกิจ
อัตราเงินเดือน: 10000 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (สมัครฟรี)

ประกาศรับสมัคร