สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการครู 6 อัตรา

 12 ก.พ 2561    12,516 ครั้ง

สพป.สระแก้ว เขต 2 (อรัญประเทศ) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการครู 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
2. ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
3. ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
4. ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
5. ครูผู้สอน วิชาเอกปฐมศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
 -เป็นผู้สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษาหรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่น เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายรายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรตามบัญชี
รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัคร
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย

6. ครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- เป็นผู้สําเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ขึ้นไป และต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-3723-2263 ต่อ 32

ประกาศรับสมัคร