สพป.นราธิวาส เขต 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการโรงเรียน 4 อัตรา

 29 พ.ย 2561    6,246 ครั้ง

สพป.นราธิวาส เขต 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการโรงเรียน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการ
1. พนักงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านบาโงระนะ อำเภอระแงะ 1 อัตรา
2. พนักงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านปาเซ อำเภอระแงะ 1 อัตรา
3. พนักงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต อำเภอจะแนะ 1 อัตรา
4. พนักงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ อำเภอเจาะไอร้อง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางพณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ และคอมพิวเตอร์
2 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางพณิชยศาสตร์บริหารธุรกิจ การจัดการ และคอมพิวเตอร์
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางพณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ และคอมพิวเตอร์
4. ผู้ประสงค์จะสมัครโรงเรียนในอำเภอใด ปัจจุบันต้องมีภูมิลำเนาในอำเภอนั้น มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร นับตามทะเบียนบ้าน)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 อำเภอระแงะ ตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม 2561เวันวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร