สนง.ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครพนักงานติดตามและประเมินผล

 7 พ.ย 2561    2,582 ครั้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครพนักงานติดตามและประเมินผลปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 6-23 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงาน สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ชื่อตำแหน่ง พนักงานติดตามและประเมินผลปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท  ตามแต่ตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์
1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาการเงิน สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง หรือเทียบเท่า
3. สนับสนุนงานตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนทุน รายละเอียดของรายการที่ต้องเบิกจ่าย เงื่อนไขการเบิกจ่ายเงิน เงื่อนไขการส่งมอบงาน การตรวจรับ ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามรายละเอียดการขอเบิกจ่ายตามข้อเสนอโครงการ พร้อมทั้งเสนอความเห็นประกอบการเบิกจ่ายเงิน
4. สนับสนุนงานตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการรับทุนสนับสนุนและร่วมทุนสนับสนุน ประเมินผลโครงการ วิเคราะห์ สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ พร้อมข้อเสนอแนะปัญหาและอุปสรรค และนำเสนอรายงานการประเมินผลโครงการ
5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ และมีทักษะการสื่อสารที่ดี
7. หากมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานราชการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ประสงค์จะสมัครออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (http://www.tedfund.most.go.th) และส่งใบสมัครได้ที่ e-mail : napassawan.p@most.go.th ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน 2561 (เอกสารหลักฐานฉบับจริงให้นำมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์)
ผู้ประสงค์จะสมัครด้วยตนเอง สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ในการสมัครคัดเลือก ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางเชื่อมชั้น 3 ห้อง 308 อาคารพระจอมเกล้า ซอยโยธี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 6-23 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (http://www.tedfund.most.go.th)
กำหนดสอบสัมภาษณ์ จะประกาศพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ โดยสถานที่สัมภาษณ์ ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางเชื่อมชั้น 3 ห้อง 315 อาคารพระจอมเกล้า ซอยโยธี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (http://www.tedfund.most.go.th)
กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สงวนสิทธิ์ที่จะขยายระยะเวลาการรับสมัครยกเลิกการรับสมัครและดำเนินการเปิดรับสมัครใหม่ หรือยกเลิกการสรรหาพนักงาน โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ
กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาสรรหาเฉพาะบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่เห็นสมควรเท่านั้น และผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

โทร.02 333 3700 ต่อ 4074

ประกาศรับสมัคร