สนง.กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รับสมัครพนักงานพัฒนาธุรกิจอาวุโส

 3 เม.ย 2562    1,770 ครั้ง

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รับสมัครพนักงานพัฒนาธุรกิจอาวุโส 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-17 เมษายน 2562

รายละเอียด
สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน จำนวน 1 อัตรา
-------------------------------
1. ตำแหน่งที่เปิดรับ
พนักงานพัฒนาธุรกิจอาวุโส จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน : 25,000 บาท/เดือนขึ้นไป ตามแต่ตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ หน้าที่รับผิดชอบ/ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) สามารถปฏิบัติงานให้แก่กองทุนฯ ได้เต็มเวลาราชการ
(2) สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
 - เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงโดยหน่วยงานต้นสังกัดเดิม
 - เป็นบุคคลล้มละลาย
 - เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 - เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 - ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาถึงจำคุก เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ หน้าที่รับผิดชอบ/ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 (1) มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร
 (2) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ
หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง หรือเทียบเท่า
 (3) วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 (4) ปฏิบัติงานการบริหารงานโครงการสำหรับผู้ประกอบการที่มาจากเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ กลั่นกรองผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการ และกลั่นกรองการให้วงเงินสนับสนุนทุนแก่ผู้ประกอบการ จัดทำหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการ ขออนุมัติโครงการ จัดอบรมพัฒนาผู้ประกอบการจัดทำแบบประเมินผล รายงานสรุปผล และนำเสนอรายงานสรุปผลการพัฒนาผู้ประกอบการการ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่ผู้ประกอบการจะต้องนำส่งตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้งบประมาณของโครงการตามข้อเสนอโครงการ การร่วมติดตามและประเมินผลโครงการของผู้ประกอบการ
 (5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 (6) หากมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานราชการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร และการสอบสัมภาษณ์
ผู้ประสงค์จะสมัครออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (http://www.tedfund.most.go.th) และส่งใบสมัครได้ที่ e-mail : napassawan.p@most.go.th ระหว่างวันที่ 4-17 เมษายน 2562 ภายในเวลา 16.30 น. (เอกสารหลักฐานฉบับจริงให้นำมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์)
ผู้ประสงค์จะสมัครด้วยตนเอง สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ในการสมัครคัดเลือก ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางเชื่อมชั้น 3 ห้อง 308 อาคารพระจอมเกล้า ซอยโยธี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4 เมษายน – 17 เมษายน 2562 ภายในเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2562 ที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (http://www.tedfund.most.go.th)
กำหนดสอบสัมภาษณ์ จะประกาศพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ โดยสถานที่สัมภาษณ์ ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางเชื่อมชั้น 3 ห้อง 315 อาคารพระจอมเกล้า ซอยโยธี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (http://www.tedfund.most.go.th)
กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สงวนสิทธิ์ที่จะขยายระยะเวลาการรับสมัครยกเลิกการรับสมัครและดำเนินการเปิดรับสมัครใหม่ หรือยกเลิกการสรรหาพนักงาน โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ
กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาสรรหาเฉพาะบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่เห็นสมควรเท่านั้น และผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนภัสวรรณ โพธิภาค โทรศัพท์ 0-2333-3700 ต่อ 4074

ประกาศรับสมัคร