สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครพนักงาน 11 อัตรา

 4 พ.ย 2561    9,241 ครั้ง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครพนักงานสายสนับสนุน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1)
1. นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
- ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ สัตวบาล เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตร 1 อัตรา
- **ตำแหน่งนี้ไม่ระบคุณสมบัติ

3. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีดนตรี หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีดนตรี

4. วิศวกร 1 อัตรา
- ปริญญาตรี สาขาดนตรีและสื่อประสม

5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1 อัตรา
- ปริญญาตรีทุกสาขา

6. PRODUCER
- ปริญญาตรี-โท ทุกสาขา

7. Creative Content Director (บรรณาธิการ)
- ปริญญาตรี-โท ทุกสาขา

8. นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์

9. นิติกร 1 อัตรา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์

10. วิศวกร 1 อัตรา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา Biomedical Engineering หรือ สาขาวิชา Medical Technology

อัตราเงินเดือน
ปริญญาตรี 20,280 บาท
ปริญญาโท 23,660 บาท

สมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์/ E-mail ได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัคร