สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พัฒนาธุรกิจ)

 4 ก.พ 2562    2,904 ครั้ง

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พัฒนาธุรกิจ) 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-18 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พัฒนาธุรกิจ) 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดระยอง กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดอื่น ๆ ที่สถาบันฯ มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-      เพศชาย หรือหญิง
-      อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
-      วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจทั่วไป
-      หากมีประสบการณ์การวิจัยอย่างน้อย 1 ปี หรือประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 1 ปี หรือประสบการณ์ด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างน้อย 1 ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-      หากมีความสามารถในภาษาอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-      มีทักษะในการเขียนรายงาน หนังสือราชการ และทักษะในการสื่อสาร (เจรจา)
-      มีความสามารถใช้โปรแกรม.Microsoft Office และโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์
-      สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก
-      มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
-      มีความสามารถในการสื่อสาร และประสานงาน
-      มีจิตใจพร้อมให้บริการ
-      สามารถทำงานบนสภาวะแรงกดดันในแต่ละสถานการณ์ได้

ผู้สนใจส่งจดหมายสมัครงานได้ที่
ส่วนทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ตู้ ปณ.93 ปณจ.นครราชสีมา 30000
(โปรดใช้ใบสมัครโดย download ที่ http://www.slri.or.th)

หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ (ในวันและเวลาราชการ)
(1) ส่วนทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 3 โซนเอ อาคารสิรินธรวิชโชทัย
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4421-7040 ต่อ 1213

(2)  สำนักงานสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2
อาคารวิจัยโยธี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2354-3954

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ประกาศรับสมัคร