สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (นโยบายและแผน)

 3 ก.พ 2562    3,530 ครั้ง

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (นโยบายและแผน)1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-18 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 (นโยบายและแผน)
สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดระยอง กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดอื่น ๆ ที่สถาบันฯ มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-  เพศชาย หรือหญิง
-  อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
-  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีผลการศึกษาไม่ต่ำว่า 2.75 สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
-  หากมีประสบการณ์การจัดทำงบประมาณของหน่วยงานราชการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หรือวิเคราะห์โครงการภาคเอกชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-  มีความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา สรุปเหตุผล และนำเสนองาน
-  มีความสามารถในการจัดทำเอกสาร เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เชิงสร้างสรรค์
-  มีความสามารถใช้โปรแกรม. Microsoft Word Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี
-  มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดีมาก และทำงานเป็นทีมได้ดี
-  มีทักษะในการประสานงานกับบุคคลทั้งภายใน และภายนอกได้ดีมาก
-  มีความรับผิดชอบปฏิบัติงาน
-  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และเวลาการทำงานที่มีจำกัด

ผู้สนใจส่งจดหมายสมัครงานได้ที่
ส่วนทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ตู้ ปณ.93 ปณจ.นครราชสีมา 30000
(โปรดใช้ใบสมัครโดย download ที่ http://www.slri.or.th)

หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ (ในวันและเวลาราชการ)
(1) ส่วนทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 3 โซนเอ อาคารสิรินธรวิชโชทัย
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4421-7040 ต่อ 1213

(2)  สำนักงานสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2
อาคารวิจัยโยธี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2354-3954

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ประกาศรับสมัคร