สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ตรวจสอบภายใน)

 5 ส.ค 2562    2,420 ครั้ง

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ตรวจสอบภายใน) 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ตรวจสอบภายใน) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน:
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิชาการเงิน การบัญชี หรือตรวจสอบภายใน
- มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายใน ด้านการตรวจสอบการเงินและบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ด้านการเงินและการงบประมาณ การพัสดุ ภาครัฐ
- หากมีประสบการณ์การตรวจสอบภายในหน่วยงานระดับกรม การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Audit) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรม MS-Office ได้ดี ตลอดจนโปรแกรมอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อภารกิจตรวจสอบ
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทัศนคติเชิงบวก และสามารถทำงานบนสภาวะกดดันได้ดี
- เป็นผู้มีจิตสำนึกสูงต่อหน้าที่ และคำนึงถึงภาพลักษณ์องค์กร เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า สถาบันฯ มีการกำกับดูแลตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

รับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 สิงหาคม 2562
- ผู้สนใจส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ ส่วนทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ตู้ ปณ.93 ปณจ.นครราชสีมา 30000
หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ (ในวันและเวลาราชการ)
(1) ส่วนทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 3 โซนเอ อาคารสิรินธรวิชโชทัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4421-7040 ต่อ 1222, 1220
(2) สำนักงานสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชั้น 2 อาคารวิจัยโยธี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2354-3954

ประกาศรับสมัคร