สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้าง 10 อัตรา

 13 ก.พ 2561    4,441 ครั้ง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้าง 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้าง
1. ลูกจ้างทั่วไป สังกัดห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ (หป.คม.) จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี สาขาการบริหารจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. ลูกจ้างทั่วไป สังกัดห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา (หป.ชจ.) จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาเคมี เคมี-ชีววิทยา วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ลูกจ้างทั่วไป สังกัดกองบริการธุรกิจนวัตกรรม (กบน.) จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรีทุกสาขา

4. ลูกจ้างทั่วไป สังกัดสำนักบริหารการคลัง (สกค.) จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ งานเลขานุการ อักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. ลูกจ้างทั่วไป สังกัดกองการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน การธนาคาร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์

6. ลูกจ้างเฉพาะกิจ สังกัดกองประเมินและรับรองระบบคุณภาพ (กปร.) จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรีทุกสาขา

7. ลูกจ้างเฉพาะกิจ สังกัดกองประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์ (กปผ.) จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรีทุกสาขา

8. ลูกจ้างเฉพาะกิจ สังกัดกองพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม (กพน.) จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

9.ลูกจ้างเฉพาะกิจ สังกัดกองการเงินและบัญชี (กงบ.) จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน การธนาคาร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์

10. ลูกจ้างเฉพาะกิจ สังกัดกองการเงินและบัญชี (กงบ.) จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โทร.0-2577-9388 หรือ 0-2577-9389

ประกาศรับสมัคร | ใบสมัคร