สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครผู้ช่วยวิจัย 5 อัตรา

 10 ก.ค 2562    5,725 ครั้ง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครผู้ช่วยวิจัย 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 กรกฎาคม 2562

ด้วยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานโครงการวิจัย ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย  จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 12500- 13500 บาท
โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต ในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร เคมี ชีวเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษในระดับดี
3. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
4. มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
5. หากมีประสบการณ์การทำงาน มีความรู้ความเข้าใจในด้านอุตสาหกรรมอาหาร โภชนาการ ความปลอดภัยด้านอาหาร หรืองานด้านเคมีวิเคราะห์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 กรกฎาคม 2562 โทร.0-5393-6148 ต่อ 308

ประกาศรับสมัคร