สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป

 8 ม.ค 2562    4,942 ครั้ง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 ธันวาคม 2561

ประกาศรับสมัครงาน
โครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพระดับชาติสู่ระดับโลก (EIGNA)
1. ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 16,000.- บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
2. มีความขยัน อดทน อัธยาศัยดี มนุษยสัมพันธ์ดี
3. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน : การเขียนหนังสือราชการ การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา การเบิกจ่ายงบประมาณ ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

วิธีสมัคร : ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ฝ่ายแบคทีเรียทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี หรือส่งประวัติส่วนตัว มาที่อีเมล bacteria2561@gmail.com
(หากสามารถส่ง คลิปแนะนำตัวเอง 3-5 นาที มาพร้อมด้วย กรรมการจะพิจารณาได้ไวขึ้น) ทั้งนี้ให้แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาใบปริญญาบัตร (หรือสำเนาใบรับรองอนุมัติจบสภามหาวิทยาลัย กรณียังไม่ได้รับปริญญา) อย่างละ 1 ฉบับ  (สำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ) และรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน  1 รูป ติดต่อสอบถาม 02-591-1486 หรือ 02-951-0000 ต่อ 99415

**รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 22 มกราคม 2562**

ประกาศรับสมัคร