สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รับสมัครหัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์

 11 ก.ค 2562    1,567 ครั้ง

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รับสมัครหัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ชื่อตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: สอบถาม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์
2. ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหารทั่วไป หรือคุณวุฒิอื่นที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลหรืองานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. มีความเป็นผู้นำ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.0-2832-9265 หรือ Email: sutapat@hsri.or.th  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 สิงหาคม 2562

ประกาศรับสมัคร