สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รับสมัครนักวิชาการ (ผู้เยี่ยมสำรวจ) 3 อัตรา

 3 ก.พ 2562    3,450 ครั้ง

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รับสมัครนักวิชาการ (ผู้เยี่ยมสำรวจ) 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน
ตำแหน่ง นักวิชาการ (ผู้เยี่ยมสำรวจ) สังกัด สำนักประเมินและรับรอง จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง    
1. การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท ด้านสาธารณสุขศาสตร์, แพทย์, พยาบาล, เภสัช, ด้านการบริหาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. อายุไม่น้อยกว่า 35 ปี
3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทั้งด้าน Microsoft Office และ Lotus Note ในระดับสามารถทำงานด้วยตนเองได้
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ในการจัดทำสื่อ หรือ นวัตกรรมได้เป็นอย่างดี                        
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
6. มีความรู้และประสบการณ์ในการนำแนวคิด TQM / CQI
7. มีประสบการณ์ในการประเมินองค์กร หรือ ระบบคุณภาพ
8. ประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล หรือ การพัฒนาคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

หมายเหตุ ขยายเวลาการเปิดรับสมัคร ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562
และ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบและสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 มีนาคม 2562
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เลขที่ 88/39 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 5 ซอย 6 บริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี 11000. โทรศัพท์ : 0-2832-9427

ประกาศรับสมัคร