สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 14 อัตรา

 29 ต.ค 2561    4,104 ครั้ง

สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 6 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
- เพศหญิง มีความรู้ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น

2.พนักงานเปล 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
- เพศชาย มีความรู้ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น

3. พนักงานเภสัชกรรม 2 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท
- มีความรู้ไม่ต่ำกว่าวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ

4. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 12,240 บาท
- มีความรู้ไม่ต่ำกว่าวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าและมีวุฒิประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

5. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
-  มีความรู้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ หรือ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

6. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
-  มีความรู้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา

7. เภสัชกร 2 อัตรา เงินเดือน 19,680 บาท
- รับเฉพาะหลักสูตร 6 ปี และมีใบประกอบวิชาชีพ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้งานการเจ้าหน้าที่ สถาบันบำราศนราดูร อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร