สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครพนักงานราชการ 11 ตำแหน่ง 15 อัตรา

 5 พ.ย 2558    3,314 ครั้ง

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครพนักงานราชการ 11 ตำแหน่ง 15 อัตรา วุฒิปริญญาตรี-โท ตั้งแต่วันที่ 9-22 พฤศจิกายน 2558

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักวิชาการเงินและบัญชี(สังกัดสำนักงานอธิการบดี) จำนวน 1 อัตรา
-  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหนึ่งทางการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งศึกษาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. นักวิชาการเงินและบัญชี (สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่) จำนวน 1 อัตรา
-  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหนึ่งทางการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งศึกษาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
3. นักทรัพยากรบุคคล (สังกัดสำนักงานอธิการบดี) จำนวน 3 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหนึ่งทางการจัดการทรัพยากรบุคคล ทางการจัดการและบริหารทรัพยากรบุคคล ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางรัฐศาสตร์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์
4. นักจัดการงานทั่วไป(สังกัดสำนักงานอธิการบดี) จำนวน 1 อัตรา
-  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา
5. นักจัดการงานทั่วไป (สังกัดคณะศิลปนาฏดุริยางค์) จำนวน 1 อัตรา
-  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา
6. นิติกร (สังกัดสำนักงานอธิการบดี) จำนวน 1 อัตรา
-  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางนิติศาสตร์
7. นักวิชาการศึกษา (สังกัดงานประกันคุณภาพการศึกษาและ กพร.)  จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหนึ่งทางศึกษาศาสตร์ การศึกษา คณิตศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ
8. นักวิชาการศึกษา (สังกัดกิจการนักศึกษา)  จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหนึ่งทางศึกษาศาสตร์ การศึกษา คณิตศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ บริหารธุรกิจ บรรณารักณ์
9. นักวิชาการศึกษา (คณะศิลปวิจิตร) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหนึ่งทางศึกษาศาสตร์ การศึกษา คณิตศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ บริหารธุรกิจ ศิลปกรรม ศิลปไทย
10. นักวิชาการศึกษา (โครงการบัณฑิตศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
- - ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหนึ่งทางศึกษาศาสตร์ การศึกษา คณิตศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ บริหารธุรกิจ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์
11. นักวิชาการศึกษา (คณะศิลปวิจิตร) จำนวน 3 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหนึ่งทางศึกษาศาสตร์ การศึกษา คณิตศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ บริหารธุรกิจ ทัศนศิลป์ ศิลปกรรม ประติมากรรม
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ http://www.bpi.ac.th หรือ http://job.bpi.ac.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 9-22 พฤศจิกายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร