สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา

 8 ก.ค 2562    3,826 ครั้ง

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-21 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ปริญญาตรี ทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาลัยนาฏศิลป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี การจัดการ

3. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนาฏศิลป(ส่วนกลาง) และวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 2  อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ ทางโทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

5. นักวิชาการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปวิจิตร (ศาลายา) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์กราฟิก

6. นักวิชาการศึกษา ด้านศิลปกรรมคณะศิลปวิจิตร (ศาลายา) 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท
- ปริญญาโท ทางทัศนศิลป์ ทางศิลปกรรม

7. นักวิชาการศึกษา ด้านทฤษฎีศิลป์ คณะศิลปวิจิตร (ศาลายา) 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท
- ปริญญาโท ทางทฤษฎีศิลป์

สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-21 กรกฎาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร