สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 19 อัตรา

 28 พ.ย 2561    6,626 ครั้ง

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-16 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นิติกร 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์

2. นักวิชาการศึกษา สำนักงานอธิการบดี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ปริญญาตรี ทางการศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

3. นักวิชาการศึกษา คณะศิลปนาฏดุริยางค์ (กรุงเทพฯ) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ปริญญาตรี ทางนาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย คีตศิลป์ไทย

4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ (กรุงเทพฯ) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี การจัดการ

5. นักวิชาการศึกษา คณะศิลปวิจิตร (ศาลายา) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ปริญญาตรี ทางศิลปไทย

6. นักวิชาการศึกษา คณะศิลปวิจิตร (ศาลายา) 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท
- ปริญญาโท ทางทัศนศิลปศึกษา

7. นักวิชาการศึกษา คณะศิลปวิจิตร (ศาลายา) 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท
- ปริญญาโท ทางทัศนศิลป์ ทางศิลปกรรม

8. นักวิชาการศึกษา คณะศิลปวิจิตร (ศาลายา) 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท
- ปริญญาโท ทางทฤษฎีศิลป์

9. นักวิชาการศึกษา คณะศิลปวิจิตร (ศาลายา) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ปริญญาตรี ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคอมพิวเตอร์ ทางสารสนเทศ

10. นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศึกษา (กรุงเทพฯ) 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ปริญญาตรี ทุกสาขา

11. นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศึกษา (กรุงเทพฯ) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ปริญญาตรี ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางนาฏศิลป์ไทย

12. นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศึกษา (กรุงเทพฯ) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ปริญญาตรี ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางดนตรีสากล

13. นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศึกษา (กรุงเทพฯ) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ปริญญาตรี ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางดนตรีไทย

14. นักจัดการงานทั่วไป วิทยาลัยช่างศิลป (ลาดกะบัง) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ปริญญาตรี ทุกสาขา

15. นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยช่างศิลป (ลาดกะบัง) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ปริญญาตรี ทางการบัญชี ทางบัญชี

16.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ปริญญาตรี ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

17.นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย)1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ปริญญาตรี ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม

สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-16 ธันวาคม 2561

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร