สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากร 7 อัตรา

 3 พ.ค 2562    4,671 ครั้ง

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากร 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
1 หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ (นักวิชาการนักศึกษา ระดับชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางการศึกษา การพยาบาล การบริหาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2 นักวิเทศสัมพันธ์ (ระดับปฏิบัติการ) จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

3 นักวิชาการศึกษา (ระดับปฏิบัติการ) จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิชาทางการพยาบาล วิทยาศาสตร์ การศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

4 นิติกร (ระดับปฏิบัติการ) จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขานิติศาสตร์

5 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ระดับปฏิบัติการ) จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านสังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

6 วิศวกร (ระดับปฏิบัติการ) จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

7 นักวิชาการพัสดุ (ระดับปฏิบัติการ) จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรีทางการเงิน บัญชีพาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
กลุ่มอำนวยการ หัวหน้าฝ่าย 34,270 บาท
ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี 18,070 บาท
วุฒิปริญญาโท 21,090 บาท

รับสมัครที่หน่วยทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โทร.0 2256 4092-7 ต่อ 124 ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
 หรือยื่นเอกสารทาง E-mailตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ตลอด24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (E-mail : hr.recruit@stin.ac.th)

**สภากาชาดไทย ไม่ใช่หน่วยงานราชการ

ประกาศรับสมัคร