สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากร 6 อัตรา

 1 พ.ย 2561    3,771 ครั้ง

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากร 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
1 หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ (นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรีและปริญญาโท ทางการศึกษา การพยาบาล การบริหาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี

2 หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา (นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาโทขึ้นไป ทางสังคมศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน การวางแผน การบริหาร การวิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์
-  มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผล หรืองานประกันคุณภาพการศึกษา หรืองานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ไม่น้อยกว่า 4 ปี

3 หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษา (นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรีและปริญญาโท ทางการศึกษา การพยาบาล การบริหาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี

4 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ระดับปฏิบัติงาน) จำนวน 1 อัตรา
- เพศหญิง การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านพณิชยการทุกสาขา
- มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

5. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ระดับปฏิบัติงาน) จำนวน 1 อัตรา
- เพศหญิง การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านพณิชยการทุกสาขา

6 เจ้าหน้าที่พัสดุ (ระดับปฏิบัติงาน) จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ
-  มีประสบการณ์ทำงานด้านงานพัสดุ อย่างน้อย 1-2 ปี

สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ตามขั้นตอนที่กำหนด

**สภากาชาดไทย ไม่ใช่หน่วยงานราชการ

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร