สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ รับสมัครนักวิชาการศึกษา-คอมพิวเตอร์

 1 ธ.ค 2561    4,575 ครั้ง

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ รับสมัครนักวิชาการศึกษา-คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา-คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน (สอบถาม)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  
1 เพศชาย วุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2 เพศชาย และผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
3 ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษสามารถเขียนโปรแกรมใช้งานทาง Smart Phone สามารถใช้เครื่องมอื/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานต่าง ๆ
- ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์
4 มีบุคลิกภาพ ทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อการทํางาน

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สํานักงาน สจรส.ม.อ. ชั้น 10 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร