ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย รับสมัครลูกจ้างเหมา 22 อัตรา

 2 มี.ค 2562    4,287 ครั้ง

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 22 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
1.ตำแหน่ง
1.1 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 8,500 บาท
1.2 พนักงานบริการทั่วไป 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 6,000 บาท
1.3 พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 6,000 บาท
1.4 พนักงานรักษาความสะอาด 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 6,000 บาท
1.5 คนงานเกษตร 17 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 6,000 บาท
2. จำนวน 22 อัตรา
3. คุณสมบัติ
3.1 สัญชาติไทย
3.2 อายุระหว่าง 20 - 60 ปีบริบูรณ์
3.3 เลื่อมใสระบบประชาธิปไตย
3.4 ไม่เป็นผู้มีร่างการทุพพลภาพ
3.5 ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษโดยจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดเพราะความผิดทางอาญา
3.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
3.7 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.8 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 
4. เอกสารที่ใช้
4.1 สำเนาบัตรประชาชน
4.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
4.3 รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
4.4 สำเนาวุฒิการศึกษา
4.5 สำเนาใบขับขี่ ประเภทที่ 1 และ 2 สำหรับพนักงานขับรถยนต์
5. เวลาปฏบัติราชการ 08.30-16.30 น.
6. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
7. สอบสัมภาษณ์วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย
8. สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย เบอร์โทรติดต่อ : 053-170104/053-170252

ประกาศรับสมัคร