ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

 6 มี.ค 2562    2,409 ครั้ง

ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดศูนย์สมาร์ทฟาร์ม จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
-ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 1 อัตรา
-ฝ่ายการตลาด 1 อัตรา

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)หรือปริญญาตรี และมีประสบการณ์ทุกสาขา
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
- มีมนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติเชิงบวกในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีจิตสำนึกในการให้บริการ
- มีความซื่อสัตย์ กระตือรือร้น มุ่งมั่น สามารถปฏิบัติ งานประจำเต็มเวลาและนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมาย และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานสูง

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
1) มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
2) เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3) เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
4) เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

อัตราเงินเดือน เหมาจ่ายเดือนละ 9,392 บาท
ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ที่ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม อาคารสำนักงานศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร