ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก ม.อ.หาดใหญ่ รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี

 1 ก.ค 2562    3,311 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก ม.อ.หาดใหญ่ รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ด้วยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานเงินรายได้ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตรโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งและอัตราค่าจ้างที่จะรับสมัคร
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราค่าจ้างเดือนละ13,300 บาท และเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการตามประสบการณ์ของผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับแหน่งของผู้สมัคร
วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
มีความสามารถในการใช้โปรแกรมบัญชี Express
มีประสบการณ์การท างานในต าแหน่งที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
มีความสามารถในการปฏิบัติงานภายใต้ภาวะเร่งรีบได้

2. กำหนดการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
2.1 ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2562 เปิดรับสมัคร
(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ระหว่าง เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

2.2 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกวันเวลา และสถานที่
ณ หน้าห้องศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดและทาง http://adcet.psu.ac.th
2.3 วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 สอบข้อเขียน

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่สำนักงานศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชั้น 2 ( ห้อง 3204 ) โทรศัพท์ 0 74-286391, 088-7881549 หรือดู รายละเอียดได้ที่ http://adcet.psu.ac.th

ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์(กรณีสมัครทางไปรษณีย์ กรุณาแนบเงินค่าสมัครมาพร้อมเอกสารและใช้เกณฑ์วันที่รับเอกสารถึงศูนย์ ฯ เป็นวันลงรับสมัคร)ได้ที่ สำนักงานศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก ชั้น 2 (ห้อง 3204) คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90112

ประกาศรับสมัคร