ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดคัดเลือกข้าราชการ 43 อัตรา

 1 ธ.ค 2561    24,955 ครั้ง

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 9 อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรชิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

2. นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่า ในสาขาวิชานิติศาสตร์

3. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 33 อัตรา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

ผู้สมัครต้องเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา หรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ขอหน่วยงานการศึกษา ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของตำแหน่งบุคลกรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ของหน่วยงานการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) ซึ่งทุกตําแหน่งต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามคําสั่งหรือสัญญา จ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่า สามปีนับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย ซึ่งอาจเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้


สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 4-10 ธันวาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-7342-0360

ประกาศรับสมัคร