ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

 9 ก.พ 2562    4,061 ครั้ง

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา

กรุณาโทรไปสอบก่อน (รับคนหรือยัง) ก่อนที่ไปสมัคร

ประกาศรับสมัครงาน ด่วน ด่วน..!!!
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน 5 อัตรา
ปฏิบัติงาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อัตราค่าจ้าง : 10,000 บาท/เดือน
ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน
(กุมภาพันธ์ 2562 ถึงเดือน เมษายน 2562)
** ลักษณะของงานที่จ้างเหมาบริการ
1. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลตามแบบบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการ โครงการ Family Data เปิดประตูเยี่ยมบ้านสร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม ตามจำนวนที่ได้รับมอบหมาย
2. บันทึกข้อมูลตามแบบบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการโครงการ Family Data เปิดประตูเยี่ยมบ้านสร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม ที่ลงพื้นที่จัดเก็บตามข้อ 1 แล้ว บันทึกให้แล้วเสร็จตามจำนวนที่ได้รับมอบหมาย
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
** คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. มีสุขภาพแข็งแรง
5. แต่งกายสุภาพ สะอาด และเรียบร้อย
6. วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่สูงกว่าในสาขาวิขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาพัฒนาสังคม หรือสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
7. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
8. สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
9. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
สอบถาม/สมัครงาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโทร.035-335517

ประกาศรับสมัคร